Nowe towary w magazynie!

Przeszukuj ponad 213 nowych silników

Na przykład: Skoda Fabia 1.9 lub kod silnika: ATD

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki sklepu internetowego

ustalenie warunków handlowych pomiędzy operatorem/sprzedawcą a klientem/kupującym (dalej jako „OWU”)

1. Przez operatora (sprzedawcę) sklepu internetowego AUTOKOMA 1 s.r.o., Zámostie 185, Považská Bystrica 017 01.

2. Klientem (kupującym) w sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która składa w formularzu elektronicznym zamówienie na towar (produkt/y lub usługę/y).

3. Zamawiając jako osoba fizyczna – niebędąca przedsiębiorcą, prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu, pod który ma nastąpić dostawa towaru, numeru telefonu oraz e-maila. Jeśli kupujesz jako osoba prawna (na firmę lub działalność handlową), podaj również nazwę firmy, numer identyfikacyjny, numer NIP oraz adres rozliczeniowy, jeśli jest inny niż adres dostawy.

4. Przyjęcie zamówienia towaru przez operatora, a tym samym zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje na podstawie potwierdzenia tego prawidłowo i kompletnie zrealizowanego zamówienia w formie elektronicznej (e-mail) przez operatora. Po wysłaniu zamówienia na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia, a później także inne informacje o statusie zamówienia (np. zamówienie zostało zrealizowane, towar został wysłany, towar są obecnie wyprzedane itp.). Zarejestrowany Klient może sprawdzić stan zamówienia bezpośrednio w trybie online na stronie Sklepu Internetowego po zalogowaniu.

5. Przez miejsce realizacji umowy kupna-sprzedaży rozumie się siedzibę (zamieszkanie) lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Klienta wskazane w elektronicznym formularzu zamówienia. Towar zostanie dostarczony przez operatora z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich (przewoźnik kontraktowy, firma kurierska) lub operator dostarczy towar własnymi siłami lub na podstawie umowy z Klientem towar zostanie przygotowany do dostawy w siedzibie operatora. Dostawa towaru odbywa się poprzez wydanie go klientowi lub przekazanie towaru do transportu zakontraktowanemu przewoźnikowi. Własność towaru przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem zawieszającego warunku zapłaty kwoty zakupu określonej w zamówieniu w całości. Do czasu przeniesienia prawa własności z Operatora na Klienta, Klient pełni obowiązki opiekuna rzeczy i jest zobowiązany na własny koszt bezpiecznie przechowywać produkty i usługi oraz oznakować je w sposób umożliwiający identyfikację jako własność Operatora. towary w każdych okolicznościach.

6. Operator dostarczy Klientowi towar w możliwie najkrótszym terminie po otrzymaniu elektronicznego formularza zamówienia w terminach dostawy określonych na stronie internetowej operatora. W przypadku, gdy Operator nie będzie w stanie dostarczyć Klientowi wszystkich zamówionych towarów w uzgodnionym terminie, niezwłocznie zawiadomi o tej sytuacji Klienta i poinformuje go o przewidywanym terminie dostawy zamówionych towarów lub zaproponuje dostawa towaru zastępczego. W przypadku zamówienia przez Klienta towaru o niestandardowych gabarytach lub towaru o wadze powyżej 30 kg, operator indywidualnie ustali z Klientem warunki płatności i dostawy.

7. W przypadku dostarczenia towaru przez przewoźnika umownego Klient upoważnia operatora do przekazania przewoźnikowi umownemu niezbędnych danych osobowych w celu dostarczenia towaru (imię i nazwisko/nazwa handlowa, adres, telefon).

8. Przy odbiorze towaru Klient otrzymuje paragon fiskalny, będący jednocześnie dowodem zapłaty za towar w przypadku płatności za pobraniem. Dowodem odbioru towaru jest jednocześnie pisemne zamówienie towaru. Klient otrzyma dokument podatkowy z kalkulacją ceny zakupu i podatku VAT pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni kalendarzowych po dostarczeniu towaru.

9. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci i nie odbierze zamówionego towaru za wyjątkiem przypadku uszkodzenia towaru podczas dostawy (przesyłka zostaje zwrócona jako niedoręczalna bez winy operatora, np. jeżeli przewoźnik umowny nie odnaleźć adresata, nie zrozumiał składowania przesyłki, klient nieumyślnie lub umyślnie nie odebrał przesyłki itp.), operator może żądać naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem obowiązków, co podlega umownemu kara. W takim przypadku kara umowna ustalana jest co najmniej w wysokości opłaconej przesyłki, a najwyżej w wysokości 50% całkowitej ceny zamówienia. Klientowi, który nie otrzymał zamówienia zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o informację co dalej z jego zamówieniem. Klient ma 14 dni od daty wysłania wiadomości na ustosunkowanie się do tego żądania. W przypadku zażądania przez Klienta ponownego wysłania zwracanej przesyłki, Operator dolicza do całkowitej ceny przesyłki drugą opłatę manipulacyjną oraz opłatę pocztową zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ponowna wysyłka tak zwracanej przesyłki jest możliwa tylko na podstawie przedpłaty. Jeśli klient nie odpowie na wezwanie operatora w określonym czasie, zamówienie zostanie anulowane przez operatora.

10. Klient jako osoba fizyczna (niebędąca przedsiębiorcą) ma zgodnie z przepisami prawa możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W takim przypadku Klient kontaktuje się z Operatorem i przesyła mu oświadczenie o odstąpieniu od umowy podając numer zamówienia, datę zakupu oraz numer konta lub dokładny adres do rozliczenia finansowego. Klient odeśle zakupiony towar w oryginalnym stanie, w jakim go otrzymał (wraz z dokumentacją, akcesoriami itp.) na własny koszt, wraz z oryginalnym dowodem zakupu, z powrotem na adres operatora (ale nie za pobraniem). ). Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli towar został zakupiony i odebrany osobiście od operatora. Operator zobowiązuje się zwrócić Klientowi zapłaconą cenę za dany towar w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy w taki sam sposób, w jaki zapłacił za towar, chyba że Klient zażąda inaczej.

11. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest świadczenie usługi, jeżeli świadczenie usługi rozpoczęło się za zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, on także nie może odstąpić od sprzedaży towaru wykonanego na specjalne zamówienie klienta, w przypadku towaru przeznaczonego specjalnie dla jednego klienta, w przypadku towaru, który ze względu na swoje właściwości nie może zostać zwrócony (np. ze względów higienicznych) lub w przypadku w przypadku towarów szybko psujących się.

12. Cena nie obejmuje konsultacji, wysyłki ani żadnych innych kosztów, chyba że jest to zaznaczone w opisie produktu. Cena towaru ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Obniżone (wyprzedażowe) ceny towarów są wyraźnie oznaczone symbolami (takimi jak „wyprzedaż” lub „wyprzedaż”). Ceny z rabatem obowiązują do wyczerpania zapasów lub przez czas określony dla ceny z rabatem.

13. Jeżeli Klient aktualnie przebywa lub mieszka za granicą, operator uzgodni z Klientem indywidualnie warunki płatności i dostawy. Przy dostawie zamówienia do Republiki Czeskiej klient płaci cenę towaru i przesyłki kurierskiej w CZK według aktualnego kursu Narodowego Banku Słowacji (www.nbs.sk).

14. Warunki gwarancji reguluje procedura reklamacyjna.

15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towarów spowodowane przez osobę doręczającą (poczta, kurier) lub poprzez podanie błędnego adresu Klienta. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru przy odbiorze od dostawcy i potwierdzenia odbioru towaru swoim podpisem na odbiorze towaru. Jeżeli przesyłka jest widocznie uszkodzona lub zniszczona, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z operatorem bez przyjmowania przesyłki. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w transporcie, których odbiór został przez klienta potwierdzony dostawcy bez wad, nie będą uznawane przez operatora za uzasadnione, a zapłata z tytułu takiej reklamacji nie zostanie przekazana na rzecz klient.

16. Wszystkie otrzymane elektroniczne zamówienia towarów są traktowane jako propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży i nie są wiążące. Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed wysyłką towaru drogą mailową lub telefoniczną. Operator ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku niedostarczenia towaru z powodu siły wyższej, z powodu zakończenia jego produkcji, z powodu jego wyprzedania lub z powodu braku możliwości dostawy po cenie wskazanej w sklepu internetowego, we wszystkich tych przypadkach Operator informuje o tym Klienta. Operator jest zobowiązany zapewnić możliwość dostarczenia towaru zastępczego. Klient ma prawo odmówić możliwości dostarczenia towaru zastępczego oraz odstąpić od zamówienia tego towaru. W przypadku zapłaty ceny zakupu lub jej części, po anulowaniu zamówienia, środki zostaną zwrócone klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych w ten sam sposób, w jaki zapłacono za towar, chyba że klient zażąda inaczej.

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość, koszty odesłania towaru do sprzedawcy ponosi konsument.

17. Klient oświadcza, że wyraża zgodę zgodnie z ust NIE. 122/2013 Kol. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, tak aby operator przetwarzał i przechowywał jego dane osobowe, w szczególności wymienione powyżej i/lub które są niezbędne do działalności operatora i przetwarza je we wszystkich jego systemach informatycznych. Klient udziela Operatorowi niniejszej zgody na czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej (e-mail, listownie) lub telefonicznie, na podstawie czego Operator usunie jego dane osobowe ze swojej bazy. Zarejestrowany Klient ma możliwość aktualizacji danych osobowych bezpośrednio w trybie online na stronie Sklepu Internetowego po zalogowaniu.

18. Po wysłaniu zamówienia lub rejestracji Klient może otrzymywać informacje o ofercie produktowej, promocjach i usługach Sprzedawcy. Klient może w każdej chwili odwołać przesyłkę za pośrednictwem linku znajdującego się w e-mailach, które zostaną do niego dostarczone.

19. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny na warunkach określonych w ustawie nr. 102/2014 Kol. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej jako „Ustawa o ochronie konsumentów w sprzedaży Towar”) w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W tym okresie kupujący ma prawo rozpakować i przetestować towar w podobny sposób, jak przy zakupie w klasycznym sklepie stacjonarnym. Testowanie nie oznacza jednak rozpoczęcia użytkowania produktu, a następnie jego zwrotu sprzedawcy. Towar uważa się za przejęty przez kupującego z chwilą, gdy kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmuje wszystkie części zamówionego towaru lub jeśli

  • towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, w momencie odbioru towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie, lub jeśli
  • dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, w momencie przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki, albo jeśli
  • dostarcza towar wielokrotnie w określonym czasie, w momencie przyjęcia pierwszego dostarczonego towaru.

20. Klient i Operator zgadzają się, że w pełni uznają elektroniczną formę komunikacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i sieci Internet, za ważną i wiążącą dla obu stron. Elektroniczna forma komunikacji nie jest dopuszczalna w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

21. Wysyłając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWU i zgadza się z nimi w całości. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWU, operator nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za utracony zysk, utratę możliwości lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty wynikające z zaniedbania, naruszenia umowy kupna lub poniesione w jakikolwiek inny sposób. W przypadku, gdy właściwe władze Republiki Słowackiej udowodnią, że niektóre postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków są nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, ważność i wykonalność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków i pozostałych części odpowiednich postanowień Ogólnych Warunków pozostaje nienaruszona.

22. Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe w brzmieniu podanym na stronie internetowej operatora w dniu wysłania elektronicznego formularza zamówienia, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej.

23. Jeżeli jest to wada możliwa do usunięcia, Konsument – kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i należytego usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany usunąć wadę bez zbędnej zwłoki. Konsument-kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy, a jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany części, jeżeli nie pociąga to za sobą niewspółmiernych kosztów dla sprzedawcy w stosunku do ceny towaru lub wagi wady.

Jeżeli jest to wada niemożliwa do usunięcia, która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako wolnej od wad, Konsumentowi – kupującemu przysługuje prawo wymiany rzeczy albo odstąpienia od umowy. Te same uprawnienia przysługują Konsumentowi – Kupującemu, jeżeli wady można usunąć, a jeżeli Konsument – Kupujący nie może z rzeczy należycie korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. Jeżeli chodzi o inne nieusuwalne wady, konsument – kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupionego towaru.

Sprzedawca pouczył konsumenta – kupującego o jego prawach, które wynikają z ust. § 622 Kodeksu Cywilnego (pkt a niniejszego artykułu) oraz uprawnień wynikających z ust § 623 Kodeksu Cywilnego (pkt b. niniejszego artykułu) poprzez umieszczenie niniejszego Regulaminu Reklamacji na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy i konsumenta – Kupujący miał możliwość zapoznania się z nim przed wysłaniem zamówienia.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU.

Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków jest spełniony poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej sklepu.

Niniejsze OWU obowiązują od 13.4.2023 i całkowicie zastępują poprzednie OWU.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany OWU nawet bez uprzedniego powiadomienia.