Nowe towary w magazynie!

Przeszukuj ponad 213 nowych silników

Na przykład: Skoda Fabia 1.9 lub kod silnika: ATD

Warunki reklamacji

Procedura reklamacyjna sklepu internetowego

Pobierz formularz w formacie PDF

Regulowanie warunków reklamacji pomiędzy operatorem/sprzedawcą a klientem/kupującym (dalej jako „RP”)

 1. Postanowienia wstępne. Operatorem (sprzedawcą) w sklepie internetowym jest AUTOKOMA PL Ul. Zdrojowa 78 43-384 Jaworze
 2. Klientem (kupującym) w sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która składa w formularzu elektronicznym zamówienie na towar (produkt/y lub usługę/y).
 3. Niniejszy Regulamin Reklamacji reguluje stosunki prawne pomiędzy Operatorem a Klientem, przy rozpatrywaniu reklamacji dotyczących prawidłowości i jakości towarów i usług świadczonych przez Operatora.
 4. Przez reklamację w rozumieniu niniejszej procedury reklamacyjnej rozumie się dochodzone przez Klienta prawo z tytułu odpowiedzialności za wady dostarczonych przez Klienta towarów lub usług, w przypadku których wymagane jest określone zadośćuczynienie lub odszkodowanie za wadliwe wykonanie, lub niewykonanie przedmiotu umowy.

Procedura rozpatrywania reklamacji.

 1. Zgodnie z niniejszym RP osoba upoważniona może złożyć reklamację osobiście, pisemnie lub drogą elektroniczną.
 2. W szczególności z reklamacji musi wynikać, co następuje:
 3. kto składa reklamację (imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania),
 4. przedmiot reklamacji, czyli czego żąda klient,
 5. do kogo kierowana jest reklamacja,
 6. datę złożenia reklamacji,
 7. podpis zleceniodawcy lub podpis Osoby Upoważnionej wraz z pełnomocnictwem.
 8. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą mailową lub pisemną przez osobę upoważnioną w imieniu Klienta, do reklamacji należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta w sprawie reklamacji.
 9. Jeśli reklamacja nie zawiera wymagań wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za nieuzasadnioną.
 10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Operator wystawia klientowi pisemny dokument dotyczący rozpatrzenia reklamacji.
 11. Zgłoszenie reklamacji oznacza dzień złożenia reklamacji przez Klienta. Za dzień rozpatrzenia reklamacji uważa się:
 12. dla przesyłek pocztowych – dzień wpływu reklamacji do siedziby klienta)
 13. w przypadku odbioru osobistego – data na odpisie reklamacji, którą Klient potwierdza odbiór
 14. w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną – dzień doręczenia wiadomości e-mail na adres e-mail operatora.

Aby zgłosić reklamację, reklamowany towar musi zostać dostarczony do siedziby firmy w stanie, w jakim towar został sprzedany. Koszty montażu i demontażu reklamowanego towaru ponosi Klient

 1. nne stosunki prawne między operatorem a klientem, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszym Regulaminie Reklamacji, będą regulowane odpowiednimi postanowieniami poszczególnych umów zawieranych między operatorem a klientem, odpowiednimi postanowieniami ogólnie obowiązujących przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Republiki Słowackiej Republika, w tej kolejności.
 2. Operator jest uprawniony do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Reklamacji w dowolnym momencie ze względu na zmiany przepisów prawa i otoczenia biznesowego. Operator ustali aktualną treść Procedury Reklamacji publikując ją na swojej stronie internetowej.

Niniejsze RP wchodzi w życie z dniem 13.4.2023 i całkowicie zastępuje poprzednie RP. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany RP nawet bez uprzedzenia.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Jeżeli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeżeli Konsument uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa, Konsument ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o dokonanie sprostowania (dalej jako „żądanie do sprostowania”) pocztą elektroniczną na adres „autokoma@autokoma.sk”. Jeżeli Sprzedawca ustosunkował się negatywnie do żądania sprostowania lub nie ustosunkował się do niego w terminie 30 dni od dnia wysłania go Sprzedawcy przez Konsumenta, Konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania sporu (dalej jako „wniosek”) zgodnie z ustawą nr. 391/2015 Kol. o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw w brzmieniu późniejszym (zwana dalej „ustawą nr 391/2015 Coll. z.”), a mianowicie właściwy przedmiot alternatywnego rozstrzygania sporów, który w danym przypadku jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inny upoważniony podmiot prawny zarejestrowany na liście alternatywnych podmiotów rozstrzygania sporów prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej, która jest opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej (www.mhsr .sk) lub za pośrednictwem internetowej platformy alternatywnych metod rozstrzygania sporów, która jest dostępna na stronie internetowej www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeżeli do alternatywnego rozwiązania sporu prowadzi kilka podmiotów polubownych, Konsument ma prawo wyboru, któremu z nich złoży ofertę. Złożenie pozwu nie ma wpływu na możliwość zwrócenia się Konsumenta na drogę sądową. Wszystkie inne informacje dotyczące alternatywnego rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a Konsumentem wynikających z umowy kupna-sprzedaży lub związanych z umową kupna-sprzedaży są podane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej www.mhsr.sk oraz w ustawie nr. 391/2015 Kol. Alternatywne rozstrzyganie sporów nie ma zastosowania do sporów, w których wartość sporu nie przekracza 20 EUR. Podmiot ARS może żądać od konsumenta uiszczenia opłaty za podjęcie alternatywnego rozwiązania sporu, maksymalnie do kwoty 5 euro z VAT.